ปอดอักเสบ กับ โควิด-19 เกี่ยวข้องกันอย่างไร | Highlight RAMA Channel

“ปอดอักเสบปกติ” กับ “ปอดอักเสบจากโควิด-19” แตกต่างหรือเกี่ยวข้องกันอย่างไร 

เนื่องจากช่วงนี้โควิด-19 ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วอาจมีความเสี่ยงมาก ต้องตรวจสอบอาการของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ 

ข้อมูลโดย รศ. นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ สาขาวิชารคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับโควิด-19 : https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannelbeta/?s=โควิด