รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ท้องลมคืออะไร  ?  | Highlight พบหมอรามาฯ

ภาวะท้องลม คือการต้องครรภ์ที่ไม่มีตัวอ่อน เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมของตัวอ่อน ทำให้ตัวอ่อนหยุดการเติบโตและสลายหายไป แล้วมันอันตรายกับคุณแม่หรือไม่ ? คลิปนี้มีคำตอบให้ครับ

ข้อมูลโดย . พญ.สิริลักษณ์ ตันธนาวิภาส สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จากรายการพบหมอรามาฯ วันที่ 30 เมษายน 2564