รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Health Hack EP26 สูตรลดน้ำหนักแบบนี้ เชื่อได้จริงหรือไม่

สูตรลดน้ำหนักแบบนี้ เชื่อได้จริงหรือไม่
✅กินยิ่งน้อยยิ่งดี เพราะจะทำให้ผอมเร็ว
❌ถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง 6 โมงเย็น
❌ดื่มน้ำมะนาว 14 วัน พุงยุบแน่นอน

รับฟังข้อมูลไปพร้อมกันกับ
ผศ. พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร
สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล