รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Health Hack EP23 ความเชื่อเรื่องโรคกระเพาะ

ความเชื่อเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหาร
✅เป็นโรคกระเพาะให้ดื่มนม จะได้เคลือบกระเพาะ
✅เป็นโรคกระเพาะงดกินถั่ว
✅เป็นโรคกระเพาะงดกินเปรี้ยวจัด เผ็ดจัด
✅เป็นโรคกระเพาะให้เพิ่มมื้ออาหาร แบ่งกินให้น้อยลง

รับฟังข้อมูลไปพร้อมกันกับ
อ. พญ.ศุภมาส เชิญอักษร
สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล