รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Health Hack EP20 สัญญาณเตือน ฟ้องไตพัง

สัญญาณเตือนฟ้องว่าไตพังจริงหรือไม่
✅บวมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อาการฟ้องว่าไตพัง
❌ปวดหลัง ปวดเอว อาการฟ้องว่าไตพัง
✅ความดันโลหิตสูงคุมไม่ได้ อาการฟ้องว่าไตพัง
✅ปัสสาวะผิดปกติ อาการฟ้องว่าไตพัง

รับฟังข้อมูลไปพร้อมกันกับ
อ. พญ.ศรินยา บุญเกิด
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด