รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Health Hack EP17 อย่าทำแบบนี้ ถ้าไม่อยากมีแผลเป็น

รับมือเมื่อมีแผล
❌แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ให้รีบทายาสีฟัน
✅ไม่อยากเป็นแผลเป็น ห้ามแคะ แกะ เกา
✅แผลตุ่มน้ำขนาดใหญ่ ให้เจาะออกจะได้หายเร็ว
❌ไม่อยากแผลปูด ห้ามรับประทานไข่

รับฟังข้อมูลไปพร้อมกันกับ
อ. นพ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม
สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล