รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Health Hack Ep05 – ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน

“ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน ห้ามบริจาคเลือด?

โรคเบาหวาน รักษาหายขาดได้?

โรคเบาหวาน ถ้าคุมน้ำตาลได้ ก็หยุดยาได้?

ความเชื่อเหล่านี้จริงหรือไม่จริง หาคำตอบไปพร้อมกันกับ อ. นพ.สิระ กอไพศาล สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล