รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคในช่องปาก : Three Minutes Talk

โรคในช่องปาก : รายการ Three Minutes Talk ep. 17
– ทพญ. ชญานี ชัชวานิชกุล
สาขาวิชาทันตกรรมครองรากฟัน งานทันตกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล