รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคเบาหวาน : Three Minutes Talk

โรคเบาหวาน : รายการ Three Minutes Talk ep. 20
– รศ. พญ.ฉัตรประอร งามอุโฆษ
สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล