รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคอัลไซเมอร์ : Three Minutes Talk

โรคอัลไซเมอร์ : รายการ Three Minutes Talk ep. 23
– อ. พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล