รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคภูมิแพ้ในเด็ก : Three Minutes Talk

โรคภูมิแพ้ในเด็ก : รายการ Three Minutes Talk ep.16
– รศ. ดร. พญ.วิภารัตน์ มนุญากร
สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล