รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน : Three Minutes Talk

โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน : รายการ Three Minutes Talk ep. 18
– รศ. นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ
สาขาวิชาโสต ประสาทวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล