รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

โรคท้องผูก : Three Minutes Talk

โรคท้องผูก : รายการ Three Minutes Talk ep.19
– อ. นพ.อัครวิทย์ พูลสมบัติ
สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล