รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ความสำคัญของวันอ้วนโลก

วันที่ 4 มีนาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันอ้วนโลกเพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของโรคอ้วน ดังนั้นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศรามาแชนแนลจึงติดต่อไปยัง ผศ. พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ช่วยมาเล่าเกี่ยวกับความสำคัญของวันนี้ ไล่ตั้งแต่

👉 อ้วนแค่ไหนถึงเรียกว่าโรคอ้วน
👉 ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) คืออะไร
👉 น้ำหนักมากเกินไปอันตรายแค่ไหน
👉 หรือว่าถ้าอยากลดความอ้วนต้องทำอย่างไร