รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

กินเค็ม สะเทือนไต (1/3) : แฟ้มลับคดีอร่อย

แฟ้มลับคดีอร่อย ตอนที่ 6 : กินเค็ม สะเทือนไต ช่วงที่ 1/3
– ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต (เชฟบุ๊ค)