Tuesday , October 27 2020
Breaking News
Home / Tag Archives: พบหมอรามา (page 40)

Tag Archives: พบหมอรามา

พบหมอรามา ตอน โรคเบาหวาน

1

ช่วงแรก ได้รับเกียรติจาก อ.พญ.อัญญพร สุทัศน์วรวุฒิ , อ.นพ.เอกชัย เพชรหล่อเหลียน ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ,คุณอัจฉรีย์ สุวรรณชื่น นักวิชาการโภชนการ มาร่วมให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม ช่วงที่สอง ได้รับเกียรติจากคุณวีณา พินิจวัฒนา พยาบาล , คุณดวงกมล สายด้วง นักกิจกรรมดนตรีบำบัด มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมครอบครัวร่วมกันต้านภัยเบาหวาน

Read More »

พบหมอรามา ตอน ภัยจากการกินอาหารที่อุ่นในไมโครเวฟ

1

ได้รับเกียรติจาก อ.นพ.ปริย พรรณเชษฐ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถาม

Read More »

พบหมอรามา ตอน ตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ

1

ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมตอบข้อซักถาม และให้คำปรึกษา

Read More »

พบหมอรามา ตอน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในช่องปาก

1

ได้รับเกียรติจาก ทพญ.นุชนาถ โอปิลันธน์ งานทันตกรรม คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้ข้อมูล คำแนะนำ และตอบข้อซักถาม

Read More »

พบหมอรามา ตอน อีกหนึ่งด้านของอาหารเสริม

1

ได้รับเกียรติจาก อ.นพ.วิบูลย์ ธานีปกรณ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำ

Read More »

พบหมอรามา ตอน ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ

1

ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษา

Read More »

พบหมอรามา ตอน การดูแลผิวหน้าให้อ่อนเยาว์ในหน้าฝน

1

ได้รับเกียรติจาก อ.พญ.มริญญา ผ่องผุดพันธ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถาม

Read More »
Free mockups