Saturday , May 30 2020
Breaking News
Home / Program / พบหมอรามา (page 70)

พบหมอรามา

พบหมอรามา ตอน พิษภัยจากยาเสพติดในวัยรุ่น

1

รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี หน่วยจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ให้เกียรติมาร่วมตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษา

Read More »

พบหมอรามา ตอน ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ

1

ผศ.นพ.ปกรณ์ เจียระมั่นคง ภาควิชารังสีวิทยา และ อ.นพ.ธเนศ แก่นสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มาร่วมตอบข้อซักถามปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ

Read More »

พบหมอรามา ตอน ปรึกษาปัญญาการเตรียมตัวเป็นคุณแม่เต็มตัว

1

ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ธวัช เจตน์สว่างศรี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษา

Read More »

พบหมอรามา ตอน ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

1

ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น ภาควิชารังสีวิทยา และ ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มาร่วมตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษา

Read More »
Free mockups