Tuesday , September 29 2020
Breaking News
Home / Program / พบหมอรามา (page 64)

พบหมอรามา

พบหมอรามา ตอน ยิ่งไปฟิตเนส อาจยิ่งอ้วนขึ้น

1

ช่วงรามาอัพเดท ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม ช่วงถอดเสื้อกาวน์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ภาควิชาศัลยศาสตร์ และ อ.นพ.ธนพจน์ จันทร์นุ่ม ภาควิชาออร์โธปิดิส์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ “ศัลยกรรมต่างๆ”

Read More »

พบหมอรามา ตอน เสียงนกหวีดในกลุ่มคนเยอะๆ ส่งผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

1

ช่วงรามาอัพเดท ได้รับเกียรติจาก อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม ช่วงถอดเสื้อกาวน์ ได้รับเกียรติจาก อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ และ อ.พญ.ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ “ผู้ใหญ่ถึงวัยสูงอายุ”

Read More »

พบหมอรามา ตอน โรคธาลัสซีเมีย

1

ช่วงรามาอัพเดท ได้รับเกียรติจาก อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม ช่วงถอดเสื้อกาวน์ ได้รับเกียรติจาก อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร และ อ.พญ.ศิริสุชา โสภณคณาภรณ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ

Read More »

พบหมอรามา ตอน การทานพริกขี้หนูสามารถสู้กับโรคอ้วนได้

1

ช่วงรามาอัพเดท ได้รับเกียรติจาก อ.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม ช่วงถอดเสื้อกาวน์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำแนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับ “โรคฮิบ”

Read More »

พบหมอรามา ตอน การต่อผม เสี่ยงต่อถูกหนอนกัดกินหัว

1

ช่วงรามาอัพเดท ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม ช่วงถอดเสื้อกาวน์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น ภาควิชารังสีวิทยา และ อ.พญ.แสงศุลี ธรรมไกรสร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ

Read More »

พบหมอรามา ตอน ไข้รากสาดใหญ่

1

ช่วงรามาอัพเดทได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม ช่วงถอดเสื้อกาวน์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร และ ผศ.นท.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ

Read More »

พบหมอรามา ตอน นั่งดูโทรทัศน์นาน เสี่ยงเส้นเลือดแข็ง

1

ช่วงรามาอัพเดท ได้รับเกียรติจาก อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม ช่วงถอดเสื้อกาวน์ ได้รับเกียรติจาก อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ และ อ.พญ.เทพขจี เก่งกิจโกศล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ

Read More »

พบหมอรามา ตอน เด็กและวัยรุ่น

1

ช่วงแรกเป็นช่วงรามาอัพเดท ได้รับเกียรติจาก อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ช่วงที่สอง ได้รับเกียรติจาก อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร และ อ.นพ.ดร.นพพร อภิวัฒนกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถามปัญหาเกี่ยวกับ เด็กและวัยรุ่น

Read More »

พบหมอรามา ตอน ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ

1

ได้รับเกียรติจาก อ.พญ.สุธินี รัตนิน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำ

Read More »
Free mockups