Friday , January 22 2021
Breaking News
Home / Program / พบหมอรามา (page 63)

พบหมอรามา

พบหมอรามา ตอน อากาศหนาว ผิงไฟ เสียชีวิตไม่รู้ตัว!

1

ช่วงรามาอัพเดท ได้รับเกียรติจาก อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำปรึกษาและ ตอบข้อซักถาม ช่วงถอดเสื้อกาวน์ อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำปรึกษาปัญหา เกี่ยวกับ “ผู้สูงอายุ”

Read More »

พบหมอรามา ตอน เตือนภัยให้ยาปฏิชีวนะกับเด็กมากไป อันตรายถึงขึ้นเสียชีวิต

1

ช่วงรามาอัพเดท ได้รับเกียรติจาก อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม ช่วงถอดเสื้อกาวน์ ได้รับเกียรติจาก อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร และ อ.นพ.ดร.นพพร อภิวัฒนากูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามปัญหาเกี่ยวกับ “เด็กและวัยรุ่น”

Read More »

พบหมอรามา ตอน โรคที่มากับเสื้อผ้ามือสอง

1

ช่วงรามาอัพเดท ได้รับเกียรติจาก อ.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม ช่วงถอดเสื้อกาวน์ ได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.อาภัสณี โสภณสกฤษฏ์สุข ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามปัญหาเกี่ยวกับ “ตับแข็ง”

Read More »

พบหมอรามา ตอน ความสำคัญของการใช้ส้วม

1

ช่วงรามาอัพเดท ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม ช่วงถอดเสื้อกาวน์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามปัญหาเกี่ยวกับ “เรื่องสุขภาพ”

Read More »

พบหมอรามา ตอน รับประทานไข่ต้มไขมันน้อยกว่าไข่ดาวจริงหรือไม่

1

ช่วงรามาอัพเดท ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม ช่วงถอดเสื้อกาวน์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร และ อ.พญ.พรศรี ธนะฉัตรชัยรัตนะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามปัญหาเกี่ยวกับ “ศัลยศาสตร์”

Read More »

พบหมอรามา ตอน การดื่มเลือดวัว

1

ช่วงรามาอัพเดท ได้รับเกียรติจาก อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถาม ช่วงถอดเสื้อกาวน์ ได้รับเกียรติจาก อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ อ.พญ.แสงศุลี ธรรมไกรสร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำแนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับ “ผู้ใหญ่ถึงวัยสูงอายุ”

Read More »

พบหมอรามา ตอน เด็กไทยเสี่ยงอ้วนและมีสิทธิเป็นโรคเบาหวาน

1

ช่วงรามาอัพเดท ได้รับเกียรติจาก อ.พญ.แสงศุลี ธรรมไกรสร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม ช่วงถอดเสื้อกาวน์ ได้รับเกียรติจาก อ.พญ.แสงศุลี ธรรมไกรสร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และ อ.นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำแนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับ “เด็กและวัยรุ่น”

Read More »

พบหมอรามา ตอน ยาลดความอ้วน

1

ช่วงรามาอัพเดท ได้รับเกียรติจาก อ.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม ช่วงถอดเสื้อกาวน์ ได้รับเกียรติจาก คุณน้ำเพชร สายบัวทอง พยาบาลชำนาญการพิเศษผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มาร่วมให้คำปรึกษาและตอบคำถามเกี่ยวกับ “โรคเบาหวาน”

Read More »
Free mockups