5 สัญญาณเตือนเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์
หน้าแรก
5 สัญญาณเตือนเสี่ยงอัลไซเมอร์
5 สัญญาณเตือนเสี่ยงอัลไซเมอร์

“โรคอัลไซเมอร์” หรือโรคสมองเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองโดยตรง มักพบในผู้สูงอายุ ผลกระทบของโรคอัลไซเมอร์ส่งผลต่อการใช้ชีวิตหรือการทำกิจวัตรประจำวันทำให้ผู้ที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และจะต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

ผศ. พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ข้อสังเกต 5 สัญญาณเตือนและการป้องกันของโรคอัลไซเมอร์ เพื่อให้คนรอบข้างนั้นคอยสังเกตอาการและดูแลได้อย่างถูกวิธี

1. หลง ๆ ลืม ๆ ความจำแย่ลง

จำสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ ถามซ้ำ ๆ พูดซ้ำ ๆ

2. การรับรู้คลาดเคลื่อน

จำเส้นทางกลับบ้านไม่ได้ เดินหลงในสถานที่เคยใช้เป็นประจำ

3. ลืมคนคุ้นเคย ลืมวันเวลา

ลืมวันลืมคืน ไม่รู้เวลาไหนเป็นกลางวันกลางคืน ลืมคนใกล้ตัว จำชื่อไม่ได้

4. มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษา

มีปัญหาในการเลือกใช้คำ นึกคำพูดไม่ออก เขียนไม่ถูก เรียกของใช้เป็นประจำไม่ได้

5. บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง

แสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม

การป้องกันโรคอัลไซเมอร์

  1. ดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรง
  2. หมั่นตรวจเช็คสุขภาพประจำปี โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด ต้องควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  3. ดูแลสุขภาพใจ หาเพื่อน ไม่เครียด ทำจิตใจให้เบิกบาน

ข้อมูลโดย
ผศ. พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส
สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

เพิ่มเพื่อน Line Ramathibodi