ไข้เลือดออก
หน้าแรก
ไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก

แม้ว่าในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกแล้ว แต่ยังมีข้อจำกัดในการใช้และยังไม่มียารักษา เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคไข้เลือดออก เราจึงต้องปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้

  1. แต่งตัวมิดชิด ไม่เข้าไปอยู่ในที่ยุงชุม
  2. นอนมุ้ง หรือนอนในห้องทีมีมุ้งลวด เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงกัดทั้งกลางวันและกลางคืน
  3. ป้องกันยุงกัด ด้วยยากันยุงชนิดทาผิวที่สกัดจากธรรมชาติ เช่น น้ำมันตะไคร้หอม น้ำมันยูคาลิปตัส เป็นต้น
  4. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในบ้านและรอบ ๆ บ้าน
    • ใส่เกลือลงน้ำ ในจานรองขาตู้กับข้าว
    • ปล่อยปลากินลูกน้ำ ลงในภาชนะเก็บน้ำ
    • ปิดฝาโอ่ง หรือภาชนะรองน้ำทุกชนิด หรือใส่ทรายเคมีกำจัดลูกน้ำ

 

ข้อมูลโดย
ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง