ภาวะสมองเสื่อม, อาการสมองเสื่อม, สมองเสื่อม, โรคสมองเสื่อม
หน้าแรก
อาการแบบไหน ? เป็นภาวะสมองเสื่อม
อาการแบบไหน ? เป็นภาวะสมองเสื่อม

อาการหลงลืมที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุมักเป็นอาการที่สามารถพบได้บ่อยในปัจจุบันนี้ หากมีอาการที่มากขึ้นก็อาจส่งผลให้เกิดเป็นภาวะสมองเสื่อมได้ อาการแบบไหนที่บ่งบอกได้บ้างว่าเป็นภาวะสมองเสื่อม ?

  • บุคลิกภาพเปลี่ยนไป
  • มีปัญหาในการลำดับทิศทางและเวลา
  • หลงลืมบ่อย ๆ
  • ความจำเสื่อมโดยเฉพาะความจำระยะสั้น
  • ไม่สามารทำสิ่งที่เคยทำได้
  • มีปัญหาด้านการสื่อสารและการใช้ภาษา
  • อารมณ์แปรปรวน

ข้อมูลจาก

ผศ. พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล