สัญจรทางน้ำอย่างไรให้ชีวิตปลอดภัย_0
หน้าแรก
สัญจรทางน้ำอย่างไร ให้ชีวิตปลอดภัย
สัญจรทางน้ำอย่างไร ให้ชีวิตปลอดภัย
  1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
  2. ฝึกว่ายน้ำ กรณีที่ต้องเดินทางทางน้ำบ่อย ๆ
  3. มองหาอุปกรณ์ป้องกัน เช่น เสื้อชูชีพ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้พร้อมใช้ รวมทั้งศึกษาความรู้ในการใช้อุปกรณ์
  4. กรณีพบคนตกน้ำให้อาศัยอุปกรณ์ในการช่วย เช่น ไม้ยาวให้คนที่ตกน้ำจับเพื่อดึงเข้ามา

 

ข้อมูลโดย
ผศ. นพ.ปุงควะ ศรีเจริญ
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง