พกยาไปต่างประเทศอย่างไรให้ปลอดภัย
หน้าแรก
พกยาไปต่างประเทศอย่างไร ให้ปลอดภัย
พกยาไปต่างประเทศอย่างไร ให้ปลอดภัย

ยาที่ควรพกเมื่อเดินทาง

  • ยาสามัญประจำบ้าน ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เช่น ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้แพ้ยาแก้ท้องเสีย
  • ยาประจำตัว เพื่อให้ไม่ขาดช่วงในการรักษา เช่น ยาสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

กินยาอย่างไร เมื่อเดินทางข้ามเขตเวลา

  • ยาที่ออกฤทธิ์สัมพันธ์กับมื้ออาหาร ให้กินยาตามมื้ออาหาร
  • ยาที่ไม่ได้ออกฤทธิ์สัมพันธ์กับมื้ออาหาร ให้กินยาโดยยึดตามเวลาของประเทศเดิม หากต้องไปต่างประเทศเป็นเวลานาน ควรปรึกษาแพทย์ ประจำตัวเพื่อปรับเวลาให้เหมาะสม

การเก็บรักษา

  • ยาที่ต้องแช่เย็น ควรใช้อุปกรณ์ให้ความเย็น ขนาดไม่เกิน 100 ซีซี
  • เพื่อให้ตรวจสอบได้และคงสภาพความคงตัวของยา ไม่ควรเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของยา
  • ยาที่ต้องใช้เข็มฉีดยาร่วมด้วย ควรให้แพทย์เขียนใบรับรองแพทย์ขออนุญาตพกพาอุปกรณ์ ประกอบการฉีดยา

ยาที่จำเป็น และยาที่ถูกห้ามนําเข้าประเทศ

  • ปรึกษาแพทย์ว่ามียาตัวใดใช้แทนได้หรือไม่ หากไม่มียาใช้แทน ควรติดต่อสถานทูตเพื่อขออนุญาตนํายาเข้าประเทศ
  • มีเอกสารใบรับรองแพทย์ระบุข้อมูลโรค และความจำเป็นในการใช้ยา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  • ผู้มีประวัติแพ้ยา แนะนําให้พกบัตรแพ้ยา ติดตัวตลอดการเดินทาง

 

ข้อมูลโดย
ภญ.เบญญาภา เพชรปวรรักษ์
งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง