Info-อัลไซเมอร์-02
หน้าแรก
ป้องกันก่อนเป็น อัลไซเมอร์
ป้องกันก่อนเป็น อัลไซเมอร์

10 สัญญาณ บ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคอัลไซเมอร์

 1. การสูญเสียความทรงจำ
 2. มีปัญหาการเข้าใจภาพที่เห็น
 3. สับสนกับเวลาหรือสถานที่
 4. ไม่สามารถทำสิ่งที่คุ้นเคยได้
 5. มีปัญหากับการวางแผนหรือการแก้ไขปัญหา
 6. ลำบากในการพูดหรือเขียน
 7. วางของไม่เป็นที่เป็นทาง
 8. ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้ไม่ดี
 9. ขาดความสนใจสิ่งรอบตัว
 10. อารมณ์และลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงไป

DO’s

 1. บริหารสมองเป็นประจำ ท่องบทสวดมนต์ ร้องเพลง
 2. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอวันละ 30 นาที

 

ข้อมูลโดย
อ. พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง