การตรวจสุขภาพประจำปี คัดกรองโรค
หน้าแรก
การตรวจสุขภาพประจำปี
การตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการ คัดกรองโรค ต่าง ๆ เพื่อวางแผนการป้องกัน และรักษาสุขภาพในอนาคต

การคัดกรองโรคเบื้องต้น เช่น

  • โรคเบาหวาน
  • โรคโลหิตจาง
  • โรคความดันโลหิตสูง
  • ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
  • โรคมะเร็งปากมดลูก
  • โรคมะเร็งเต้านม

เตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

  • งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  • งดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนตรวจ กรณีกระหายสามารถจิบน้ำได้

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ สำหรับผู้หญิง

  • งดใส่เสื้อชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก
  • ผู้หญิงหากมีประจำเดือนหรืออยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน งดตรวจปัสสาวะ เพราะอาจทำให้การแปลผลผิดพลาด

**หากมีโรคประจำตัวหรือยาที่ใช้ประจำไม่ต้องงดยา ให้นำยาที่ใช้มาในวันตรวจสุขภาพ และแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ก่อนรับการตรวจ**

 

ข้อมูลจาก

อ. นพ.ธเนศ แก่นสาร

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi