เส้นเลือดขอด : Three Minutes Talk

เส้นเลือดขอด : รายการ Three Minutes Talk ep. 25
– ผศ. พญ.ปิยนุช พูตระกูล
สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล