Hope EP.38 มะเร็งผิวหนัง ไฝ เพียงหนึ่ง ในไม่กี่คน

โรคมะเร็งไฝ มะเร็งชนิดหนึ่งที่พบได้ยากมากในประเทศไทย คุณบุญเพ็ญ เจ้าของโรคนี้ต้องอดทนอย่างมากในการรักษา และการดูแลตัวเอง เธอผ่านพ้นมันมาได้อย่างไร มาพบกันใน Hope มะเร็งผิวหนัง ไฝ เพียงหนึ่ง ในไม่กี่คน