Hope EP.45 มะเร็งต่อมน้ำลาย

โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย เราพบกันได้น้อยมาก แต่ก็เป็นมะเร็งอีกชนิดที่อันตรายมากเช่นกัน ต่อมน้ำลายของเรามี 3 คู่ อยู่บริเวณปากและลำคอ มีหน้าที่สำคัญในการย่อยอาหารและป้องกันการเสื่อมสภาพของฟัน จะเป็นอย่างไรเมื่อเราเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำลายนี้ ชมได้ใน Hope มะเร็งต่อมน้ำลาย