Hope EP.49 มะเร็งกล่องเสียง ตอนไร้เสียงไม่ไร้กำลังใจ

โรคมะเร็งกล่องเสียง ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลุกลาม ผลจากการรักษาโดยการผ่าตัดมะเร็งกล่องเสียงออกไป แน่นอนว่าจะทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถพูดคุยได้ตามปกติอีกต่อไป เรามาชมเรื่องนี้ใน Hope ตอน มะเร็งกล่องเสียง ตอนรักต่างตอบแทน กัน