RAMA CHANNEL  

You are here

กินผักให้ได้วันละ 400 กรัม

ผศ. พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
กินผักให้ได้วันละ 400 กรัม

ปริมาณและความหลากหลายของผักและผลไม้มีความ สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเราควรรับประทานผักและผลไม้ในทุก ๆ โอกาสที่สามารถทำได้ ตามปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำคือ 400-500 กรัมต่อวัน

(3 นาที)