1
หน้าแรก
วิธีป้องกันไม่ให้เด็กเป็นโรคปอดบวม
วิธีป้องกันไม่ให้เด็กเป็นโรคปอดบวม

2

นำเด็กไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค

3

เด็กอ่อนควรเลี้ยงด้วยนมแม่

4

หากอากาศหนาวเย็นให้สวมเสื้อผ้าให้ความอบอุ่น

5

หลีกเลี่ยงการสัมผัสโรค ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดผู้ป่วย

6

ไม่นำเด็กเล็กไปสถานที่แออัด

7

ฝึกให้เด็กล้างมือบ่อยๆ รวมถึงดูแลบ้านเรือนให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

8

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ควรเลี้ยงเองที่บ้าน

9

หากเด็กไอและหายใจลำบาก หอบ หายใจเร็ว แรง มีเสียงดัง ต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันที

 

ข้อมูลจาก
ผศ. พญ.หฤทัย กมลสภรณ์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล