ความดันโลหิต ความดัน
หน้าแรก
รู้จักกับตัวเลขของค่า ความดันโลหิต ที่เป็นสาเหตุของโรคร้าย
รู้จักกับตัวเลขของค่า ความดันโลหิต ที่เป็นสาเหตุของโรคร้าย

หลายคนไม่ทราบค่า ความดันโลหิต ของตนเอง ทำให้ไม่ทราบถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายที่มีสาเหตุมาจากค่า ความดัน ที่ผิดปกติ จึงไม่ได้ดูแลสุขภาพเท่าที่ควรจะเป็น นำมาซึ่งการเกิดโรคหลายโรคด้วยกัน ดังนั้นการทราบค่าความดันโลหิตของตนเองเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรรู้ รวมถึงความสำคัญของค่าความดันที่แสดงถึงสุขภาพของร่างกายว่าอยู่ในความเสี่ยงต่อโรคหรือไม่อย่างไร

ความดันโลหิต ความดัน

ค่าความดัน คือ แรงดันในหลอดเลือด ช่วงหัวใจบีบตัวและคลายตัว

ความดันโลหิต ความดัน

ขณะหัวใจบีบตัวแรงดันในหลอดเลือดสูงขึ้น เรียกความดันตัวบน (Systolic)

ความดันโลหิต ความดัน

ขณะหัวใจคลายตัว แรงดันเกิดจากการยืดหยุ่นของหลอดเลือด เรียกความดันตัวล่าง (Diastolic)

ความดันโลหิต ความดัน
ในคนปกติความดันตัวบนไม่ควรเกิน 120 และตัวล่างไม่ควรเกิน 80 มิลลิเมตรปรอท

ความดันโลหิต ความดัน

หากความดันตัวบนเกิน 140 หรือตัวล่างเกิน 90 มิลลิเมตรปรอท ควรรีบพบแพทย์โดยเร็ว

ความดันโลหิต ความดัน
ความดันโลหิตสูงยังเป็นสาเหตุของโรคร้ายหลายโรค อาทิ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจ โรคไต ฯลฯ

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> ทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่ ?

 

ข้อมูลจาก

ผศ. นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ

สาขาวิชาโรคไต

ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริการด้านอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Website: https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/
Website Ramathibodi: https://www.rama.mahidol.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/ramachannel
Line: https://page.line.me/ramathibodi