Tags: โรคไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก นั้นยังไม่มียาที่สามารถรักษาได้โดยตรง เราจึงต้องคอยหมั่นสังเกตอาการและดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการช็อกได้
Article
26-08-2022

0

สัญญาณเตือนอาการโรคไข้เลือดออก
สัญญาณเตือนอาการโรคไข้เลือดออก ที่ควรรู้พร้อมการป้องกัน โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
Article
26-08-2022

0

โรค ไข้เลือดออก เกิดจากการติด “เชื้อไวรัสเดงกี” ซึ่งมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ คือสายพันธุ์ 1, 2, 3 และ 4 การระบาดมักเกิดในช่วงฤดูฝน โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งในอดีตจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากในวัยเด็ก แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบว่า
Article
15-06-2020

0

Infographic
26-08-2018

0

Zika Fever(โรคไข้ซิกา) Zika Fever(โรคไข้ซิกา) Zika Fever(โรคไข้ซิกา) Zika Fever(โรคไข้ซิกา) Zika Fever(โรคไข้ซิกา) Zika Fever(โรคไข้ซิกา) Zika Fever(โรคไข้ซิกา) Zika Fever(โรคไข้ซิกา) Zika Fever(โรคไข้ซิกา) Zika Fever(โรคไข้ซิกา) Zika Fever
Infographic
15-08-2016

0

รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้เลือดออก (ตอนที่ 2) รู้จักโรคไข้
Infographic
15-08-2016

0

รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรคไข้เลือดออก รู้จักโรค
Infographic
15-08-2016

0