Tags: แอลกอฮอล์
อินโฟกราฟิก เรื่อง อันตรายที่แฝงตัวอยู่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า ภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ ซึ่งมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
อันตรายที่แฝงตัวอยู่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า ภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ ซึ่งมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
Infographic
11-06-2024

1