Tags: อาการฮีทสโตรก
ภาพประกอบบทความ อากาศร้อนจัดต้องระวัง ! โรคลมแดด หรือ ภาวะฮีทสโตรก ภัยฉุกเฉินจากฤดูร้อน อาจทำให้เกิดอันตารายได้
อากาศร้อน ของประเทศไทยอาจเสี่ยงต่อการเกิด โรคลมแดด หรือ ภาวะฮีทสโตรก ที่มาจากอากาศร้อนจัดภัยฉุกเฉินจากฤดูร้อน อันตรายอาจหมดสติไม่รู้สึกตัว!
Article
19-02-2024

37