Tags: รามาแชนแนล
PM 2.5 ฝุ่น
ฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์
Infographic
15-02-2024

6