RAMA_10สัญญาณอัลไซเมอร์_คุมกำเนิด copy 3
Home
เช็ก 10 สัญญาณเตือนเสี่ยงอัลไซเมอร์
เช็ก 10 สัญญาณเตือนเสี่ยงอัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างเนื้อเยื่อสมอง ซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม และอาการหลงลืม

  1. ไม่สามารถทำสิ่งที่คุ้นเคยได้
  2. สูญเสียความทรงจำ
  3. มีปัญหากับการเข้าใจภาพที่เห็น
  4. สับสนกับเวลา และสถานที่
  5. มีปัญหากับการวางแผน หรือการแก้ไขปัญหา
  6. ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้ไม่ดี
  7. อารมณ์และลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลง
  8. วางของไม่เป็นที่เป็นทาง
  9. ขาดความสนใจสิ่งรอบตัว หรือสิ่งที่เคยชอบ
  10. ลำบากในการพูดหรือเขียน

 

ข้อมูลโดย
อ. พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส
สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล