messageImage_1539915018765
Home
ลดภาวะแทรกซ้อน "โรคความดันโลหิตสูง" ในผู้สูงอายุ
ลดภาวะแทรกซ้อน "โรคความดันโลหิตสูง" ในผู้สูงอายุ

การปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน  สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ

  • ควบคุมน้ำหนัก
  • ไม่สูบบุหรี่
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  • ทานยาตามแพทย์สั่ง
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • วัดความดันโลหิตสม่ำเสมอ

 

ข้อมูลโดย
อ. พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
เผยแพร่: ตุลาคม 2561