ห้องเรียนพ่อแม่: transition period จากปฐมวัยไปประถมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 12.30 น.

ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ ขอเสนอ ห้องเรียนพ่อแม่ transition period จากปฐมวัยไปประถมศึกษา
โดยวิทยากร นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จิตแพทย์ที่มีผลงานหนังสือ EF ยอดนิยม, ศ. ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญทักษะชีวิตของเด็กวัยเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 12.30 น. ณ ห้องบรรยาย 624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2200-3832

 

เผยแพร่โดย
งานสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


#RamaNews #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี #มหาวิทยาลัยมหิดล #ห้องเรียนพ่อแม่

ติดตามข้อมูลและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะฯ
ประกาศโรงพยาบาล