รับยาที่รามาฯ อย่าลืมถุงผ้ามาด้วยนะคะ

รับยาที่รามาฯ
คุณพี่ขา อย่าลืม ถุงผ้ามาด้วยนะคะ
เราทุกคนช่วยได้ ลดใช้ถุงพลาสติก

 

เผยแพร่โดย
งานสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล


#RamaNews #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  #มหาวิทยาลัยมหิดล