มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561 “สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-11.00 น. ณ. ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)
เข้าร่วมงานฟรี มีของรางวัลแจกมากมาย พบกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ

  • การคัดกรองภาวะสุขภาพ ได้แก่ ไขมันในร่างกาย มวลกล้ามเนื้อ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
  • กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันภาวะสมองเสื่อม การป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้เป็นเรื้อรัง การดูแลเท้า สมุนไพรลดโรค การดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุ การป้องกันโรคไข้เลือดออก

จัดโดย นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่ 4 วิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน

 

เผยแพร่โดย
งานสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล