ขอเชิญใช้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ Bangkok Mobile Service วันที่ 3 – 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ บริเวณทางเข้าหน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญชวนบุคลากร ผู้ป่วย ผู้มารับการรักษาพยาบาล ใช้บริการ รถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ Bangkok Mobile Service
วันที่ 3-7 กันยายน 2561 เวลา 09.00-15.30 น. ณ บริเวณทางเข้าหน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี

รายละเอียดการให้บริการ

  • ให้บริการทำบัตรประชาชน (ยกเว้นกณณีบัตรหาย)
  • ให้บริการคัดรับรองรายการทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14/1)

 

เผยแพร่โดย
งานสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล