ขอเชิญชวนนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีเข้าร่วมกิจกรรม Dean’s PARTIEs

ขอเชิญชวนนักศึกษาแพทย์และอาจารย์รามาธิบดีเข้าร่วมกิจกรรม Dean’s PARTIES (Pursuing Academic and Research Toward International Excellence)
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

Research Talk (TED talk style) By the Dean and Team

 • ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล Do men need more estrogen?
 • ศ. นพ.วิชัย เอกพลากร
 • รศ. ดร. นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท Follow your dreams: a medical scientist’s perspectives
 • ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง How does research change my practice?
 • ผศ. ดร. พญ.พรพรรณ มาตังคสมบัติ ชูพงศ์ Synergism between research and clinic

Free registry! กิจกรรมที่น่าสนใจ

 • Research Fund
 • Research Talk
 • Research Fair
 • แนะนําโครงการต้นกล้ารามาธิบดี โดย คณบดี
 • International exchange program for medical student
 • International collaborations and connections for research and Medical education
 • Complimentary Lunch

สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.imcpcthailand.com ติดต่อสอบถามโทร 02-201-0288

 

เผยแพร่โดย
งานสื่อสารองค์กร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล