Medical history

 

งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดีให้บริการการขอประวัติการรักษาพยาบาลเพื่อใช้สำหรับการรักษาต่อ และใบรับรองแพทย์ที่ใช้สำหรับติดต่อบริษัทประกันภัย

เปิดให้บริการ ในวันเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.  โทร 02-201-1050

 

ดาวห์โหลดเอกสาร/เตรียมเอกสาร"
ดาวห์โหลดเอกสาร/เตรียมเอกสาร