หน่วยยานพาหนะ

  • หน่วยยานพาหนะ  ปรับเป็น  .......

 

สถานที่
พ.ศ. 2508 – 2518  มีห้องทำงานขนาดประมาณ 8 ตารางเมตร อยู่ข้างห้องประชุมจงจินต์
พ.ศ. 2516 – 2529 ได้ย้ายไปอยู่ที่ชั้นล่างของตึกอาคารและโภชนาการ ด้านหลังโรงพยาบาลตรงข้ามหอพักพยาบาล 2 โดยมีห้องทำงาน 1 ห้อง ขนาด 12 ตารางเมตร
พ.ศ. 2529 – 2530 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2529 ได้ย้ายมาอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารจอดรถ โดยมีห้องทำงาน 1 ห้อง ขนาด 43 ตารางเมตร (ห้องพักเวรอยู่ที่เดิม)

หน้าที่หลัก
รับ – ส่งผู้ป่วย
รับเลือด
รับส่ง นักศึกษาแพทย์ พยาบาล นักศึกษาปริญญาโท ออกศึกษานอกสถานที่
รับ – ส่ง วิทยากรมาบรรยายที่คณะฯ
รับ – ส่ง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปประชุม
บำรุงรักษาให้รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
วางแผนการปฏิบัติงานตลอดจนปรับปรุงแก้ไขงานให้เหมาะสม
ซ่อมและแก้ไขเมื่อรถเกิดขัดข้อง

หน่วยยานพาหนะมีมาพร้อมกับคณะฯ โดยแต่เดิมมีรถเพียง 3 คัน คือ รถบัส 1 คัน และรถพยาบาล 2 คัน จากนั้นและรถใช้งานทั่วไป 10 คัน บางคันใช้งานตั้งแต่โรงพยาบาลเริ่มเปิดบริการจนถึงปัจจุบัน ก็ยังจำเป็นต้องใช้ เพราะการของงบประมาณแผ่นดินเพื่อซื้อใหม่นั้นส่วนมากจะถูกตัด
ดังนั้นรถที่มีอยู่ส่วนมากได้จากเงินรายได้คณะ ฯ หรือบริจาค อนึ่งรถของโรงพยาบาลรามาธิบดีมีการใช้งานแตกต่างกว่าโรงพยาบาลอื่น เพราะเป็นทั้งโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ โรงเรียนพยาบาล และมีนักวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ดังนั้น นอกเหนือจากการรับ – ส่งผู้ป่วย และรับเลือดแล้ว ยังจะต้อง รับ ส่ง นักศึกษาแพทย์ พยาบาล ออกศึกษานอกสถานที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นประจำทุกวัน บางครั้งในวันหยุดราชการด้วย ดังนั้นเมื่อรถมีอยู่จำนวนจำกัดไม่สมดุลย์กับการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานในแต่ละปีที่ผ่านมาจึงเป็นเหตุให้บางครั้งทางหน่วยไม่สามารถบริการให้กับทุกหน่วยงานในคณะ ฯ ได้ตามที่ขอมา

หัวหน้าหน่วยงาน
บ่าย เอี่ยมภิญโญ พ.ศ. 2512 – 2519
วินัย อาลัยเวช พ.ศ. 2519 – 2520
บุญสม ยินดีเหมาะ พ.ศ. 2521 – 2525