You are here

นโยบายจดหมายเหตุรามาธิบดี

๑. เป็นวัสดุใน ๔ ประเภทคือ 
     ๑.๑ เอกสารลายลักษณ์อักษร (Textual Archives) คือ เอกสารที่สื่อข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าจะเขียนด้วยมือ หรือพิมพ์ เช่น ใบบอก ตราสาร หนังสือโต้ตอบ 
     ๑.๒ โสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio-Visual Archives) คือ เอกสารที่สื่อโดยเสียงหรือภาพ เช่น ภาพถ่ายเนกาตีฟสไลด์ โปสเตอร์ การ์ด ฯลฯ 
     ๑.๓ แผนที่ แผนผัง (Cartographic Archives) ได้แก่ แผนที่ พิมพ์เขียว แผนผังต่างๆ 
     ๑.๔ วัสดุคอมพิวเตอร์ (Machine-Readable Archives) เป็นเอกสารที่บันทึก ข้อมูล และค้นคืนด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
๒. เป็นวัสดุที่มีอายุมากกว่า ๒๕ ปี 
๓. เป็นวัสดุที่เกี่ยวกับบุคคล/สถานที่/เหตุการณ์สำคัญ ที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์แสดงต้นกำเนิด สะท้านพัฒนาการ และการปฏิรูปในด้านการบริหาร กฏหมาย การเงิน การเรียน การสอน การวิจัย และการรักษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
๔. เป็นวัสดุที่สามารถทำให้วัสดุที่มีอยู่เดิมสมบูรณ์ขึ้น 
๕. มีสภาพที่ดี ไม่ชำรุด เลือนราง โค้งงอจนเป็นอุปสรรคในการสื่อสารข้อมูล 
๖. เป็นต้นฉบับที่มีเพียงฉบับเดียวเว้นแต่กรณีหาต้นฉบับไม่ได้ ทั้งนี้อนุโลมให้เป็นสำเนา ที่มีการลงนามรับรองถูกต้องโดยมีผู้รับผิดชอบในเอกสารนั้นๆ

 
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: ramamuseum@gmail.com