ศาลเจ้าพ่อเขตรอุดมศักดิ์

 
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ทวี บุญโชติ และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพรรณ มัธยมจันทร์ ร่วมพิธีตั้งศาล

           
  ลายมือเขียนของ “คนเก่า”

        ศาลเจ้าพ่อเขตรอุดมศักดิ์ในรามาธิบดี เป็นสิ่งที่เคารพบูชาของชาวรามาธิบดีและผู้ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ชื่อของศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์นี้ ได้รับอนุญาตจากทายาทของกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ให้ใช้ชื่อนี้ และมีการจัดตั้งศาลอย่างเป็นทางการรวมทั้งได้มีการทำพิธีเปลี่ยนทิศของศาลพระภูมิใหม่ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2523 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพรรณ มัธยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ข้อมูลว่า ที่ตั้งศาลเจ้าพ่อเขตรอุดมศักดิ์ในรามาธิบดี ในช่วงที่จัดทำพิธี เมื่อ พ.ศ. 2523 นี้เป็นสถานที่ชั่วคราวเท่านั้น มีแนวทางที่จะต้องย้ายไปตั้งในทำเลที่สงบกว่านี้ เพราะที่บริเวณนี้จะสร้างเป็นอาคารจอดรถ แต่ว่ายังไม่ได้ดำเนินการตามที่ท่านให้ข้อคิดเห็นไว้ ดังนั้นศาลจึงตั้งไว้อยู่ที่เดิม คือหัวโค้งทางเดินจากห้องประชุมจงจินต์ (ในอดีต) ไปหอพักแพทย์ ศาลเจ้าพ่อเขตรอุดมศักดิ์ในรามาธิบดี นี้มีที่มาที่น่าสนใจ ซึ่ง “คนเก่า” ได้เขียนไว้ บนกระดาษฟุลสแก๊ป  จำนวน 11 หน้ากระดาษ ด้วยลายมือเขียน ผู้เขียนในนามคนเก่านี้ คือรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพรรณ มัธยมจันทร์ อดีต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีในสมัยของคณบดีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รจิต บุรี  “คนเก่า” ได้เขียนไว้หลังจากที่ท่านเกษียณอายุราชการแล้ว เพื่อให้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของที่มาของศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  (เนื่องจาก “คนเก่า” ได้มอบเอกสารนี้ให้จัดเก็บไว้ในตู้เอกสารสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของคณะฯ ซึ่งอยู่ในห้องสมุดชั้น 5 อาคารบริหาร (อาคารเรียนรวม) แต่หาไม่พบเป็นเวลานาน ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2552 อีกทั้งผู้เขียนได้เขียนเอกสารนี้ด้วยปากกาสีดำมองดูแล้วลักษณะเหมือนเอกสารสำเนาจากการถ่ายเอกสาร จึงอาจสับสนต่อการจัดเก็บ ดังนั้นในขณะที่มีการขนย้ายห้องสมุด จากอาคารบริหาร (อาคารเรียนรวม) มาที่อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ในสมัยนั้นได้เห็นเอกสารลายมือเขียนนี้จึงได้รีบจัดเก็บไว้จนถึงทุกวันนี้)