ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.อารี วัลยะเสวี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.อารี วัลยะเสวี 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2521) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2494

พ.ศ. 2500 

พ.ศ. 2500

พ.ศ. 2504

แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชและพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

M.Sc., Medicine, University of Pennsylvania, U.S.A.

Diploma, American Board of Paediatrics, Hospital of theUniversity of Pennsylvania, U.S.A.

D.Sc., Medicine, University of Pennsylvania, U.S.A.

ปริญญากิตติมศักดิ์

 

 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาโภชนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

 

พ.ศ. 2494 - 2495

พ.ศ. 2512 - 2518

พ.ศ. 2513 - 2530

พ.ศ. 2514 -

พ.ศ. 2518 - 2527

พ.ศ. 2518 - 2528

พ.ศ. 2518 - 2520

แพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

Member, Expert Committee on Nutrition, WHO, Geneva

กรรมการวางแผนอาหารและโภชนาการแห่งชาติสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประธานกรรมการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Senator, NationalAssembly, Kingdom of Thailand

พ.ศ. 2520-

Member, National Sub-committee on Education-Related Social Science Development Program, Office of the National Education commission

พ.ศ. 2521 - 2530

พ.ศ. 2522 - 2525

พ.ศ. 2523

พ.ศ. 2525

พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2529-

พ.ศ. 2532 - 2535

พ.ศ. 2533 - 2539

พ.ศ. 2534 - 2536

พ.ศ. 2536 - 2540

พ.ศ. 2536 - 2540

พ.ศ. 2538 -

พ.ศ. 2539 -

พ.ศ. 2539 -

พ.ศ. 2539 -

พ.ศ. 2539-

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย     

Nutrition Consultant to the UNICEF country office in Islamabad, Pakistan

Nutrition Consultant to the UNICEF country office in Riyadh, Saudi Arabia

Nutrition Consultant to the UNICEF country office in Beijing, PeopleRepublic of China

Institute Co-ordinator, The United Nation University (UNU)

President, Federation of the Asian Nutrition Societies (FANS)

คณบดีคนแรกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Member, International Council of Scientific Union (Paris) as IUNS representative

President, International Union of Nutrition Sciences (IUNS)                  

Member, The International Award Committee, Prince Mahidol Award Foundation                

Chair, Executive Committee of National Health foundation

President, Institute of Health Research

ประธานมูลนิธิสดศรี-สฤกษดิ์วงศ์

Chair, Thailand’s National Academy of Science and Technology

รางวัลที่ได้รับ

พ.ศ. 2499

พ.ศ. 2519

พ.ศ. 2526

พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2536

First Prize of the Pediatric Resident Award The Philadelphia Pediatrics Society, U.S.A.

The Distinguished Research Award The National Research Council, Thailand

The Dushdi Mala Medal His Majesty King Bhumibhol (King Rama IX)

The Award in Nutrition The University of Giessen, Germany

Award for National Best Researcher The National Research Council, Thailand

The Ramon Magsaysay Award The Ramon Magsaysay for Community Leadership Award Foundation, Philippines

Montfort Prize St. Gabriel’s Alumni Association

The E.V.McCollum Award The American Institute Lectureship Award of Nutrition, U.S.A.

MahidolthayakornPrizeMahidolUniversity Alumni Association

Foreign Associate Member National Academy of Science, U.S.A.

พ.ศ. 2537

Outstanding Scientist Award Foundation for the Promotion of Science and Technology under the Patronage of His Majesty the King

พ.ศ. 2540 National Outstanding Person Award National Identity Office, Thailand

ตำแหน่งหน้าที่อื่น ๆ

 

 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ