ศูนย์รังสีวิทยา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

   เปิดให้บริการ 07.00 น. - 20.30 น. (จันทร์ - ศุกร์)

                      07.00 น. - 16.30 น.  (เสาร์ - อาทิตย์)

  ศูนย์รังสีวิทยาชั้น 3

    - เอกซเรย์ทั่วไป

    - อัลตร้าซาวด์

    - Mammogram

    - CT , MR

    - INR

 ศูนย์รังสีวิทยาชั้น 4 ( Checkup )

    - เอกซเรย์ทั่วไป ( พรีเมียม )

    - อัลตร้าซาวด์ ( พรีเมียม )

    - Mammogram ( พรีเมียม )

    - ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Mineral Density)

 ศุนย์รังสีวิทยาชั้น 2 ( ออร์โธปิดิกส์ )

    - เอกซเรย์ทั่วไป

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297